Visie, missie en beleid

Onze visie met betrekking tot het kind is om de kern van het kind tot bloei te laten komen.

Wat in potentie aanwezig is in het kind, wordt door ons gestimuleerd. Zo kan een kind zijn en verder groeien tot wie hij/ zij werkelijk is. Om dit te bereiken kijken en luisteren wij goed naar de kinderen. Onze visie op opvoeden is dat wij aansluiten bij het kind en zijn of haar mogelijkheden.

Ga direct naar:

Visie

Het kind een gevoel van emotionele veiligheid bieden

Wij willen kinderen begeleiden in een klimaat van (emotionele) veiligheid. De basis van al het handelen van de groepsleiding is het bieden van een gevoel van veiligheid aan het kind. Hierbij is een vertrouwensrelatie met de pedagogisch medewerker onmisbaar. Vaste rituelen, ritme en regelmaat zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen. Vanuit een veilige basis durven én kunnen zij de wereld spelenderwijs gaan ontdekken.

0W9A3730
0W9A3386

Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie van het kind

Wij willen kinderen helpen zichzelf te leren kennen. Dit doen wij onder andere door ze uit te leggen dat ze met al het speelgoed mogen spelen maar dat het speelgoed voor alle kinderen is en dat ze met elkaar moeten delen en/of samen spelen. Door dit te leren evenals een actieve rol van de pedagogisch medewerksters in het speelproces wordt de kinderen spelenderwijs waarden en normen geleerd. Ook stimuleren wij de kinderen probleempjes zelf op te lossen. Op deze manier leren zij zichzelf kennen, omdat ze aangeven wat ze wel of niet fijn vinden.

Zelfstandigheid wordt gestimuleerd door dagelijkse dingen als een boterham smeren, uitkleden voor het naar bed en naar het toilet gaan (indien mogelijk) zelf te laten doen. Wij belonen hen wanneer dit lukt en moedigen aan wanneer kinderen dit lastig lijken te vinden. Op deze wijze proberen wij tevens een positief zelfbeeld te creëren. Ieder kind is uniek en waardevol. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en wij hebben vertrouwen in het vermogen van ieder kind. Dit laten wij aan kinderen merken door te kijken naar ieder kind.

Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competentie

Spelenderwijs ontdekken vinden wij belangrijk. Kinderen leren van en door elkaar, voor nu en later. Het kennismaken met andere volwassenen en kinderen, het respecteren van anderen en het opkomen voor eigen belang zijn belangrijke toegevoegde waarden van het samenzijn in een groep. In de groep worden deze vaardigheden gestimuleerd door elkaar te helpen, speelgoed samen op te ruimen, het gezamenlijk vieren van feestelijke gebeurtenissen etc.

Het kind de kans geven om zich normen en waarden eigen te maken

Binnen (en buiten) de groep doen zich situaties voor waarvan op dit gebied veel leermomenten zijn (bijvoorbeeld pijn en verdrietige situaties, ruzie of een maatschappelijke gebeurtenis). Door de reactie(s) van de pedagogisch medewerker(s) op dit soort situaties ervaart een kind wat wel en niet goed is. Het eigen gedrag van groepsleiding heeft hierbij dus een belangrijke voorbeeldfunctie.
Ook bij alledaagse zaken op het dagverblijf staan normen en waarden op de groep hoog in het vaandel. Dergelijke normen zijn onder andere; (samen) opruimen, netjes wachten op elkaar (bijv. alvorens we gaan eten), eigen servies gebruiken, etc. Door structurele herhaling maken de kinderen zich deze normen en waarden eigen, dit wordt spelenderwijs gedaan.

Opvoeden

0W9A3758

Het kind de kans geven om zich normen en waarden eigen te maken

Binnen alle vormen van opvang worden kinderen op een positieve wijze benaderd en wordt door middel van positieve aandacht het gewenste gedrag gestimuleerd. Wanneer een kind toch negatief gedrag vertoont, wordt gekeken naar het individuele kind en nagegaan wat de oorzaak van het gedrag zou kunnen zijn (moe, niet lekker in zijn vel, verveling, onzekerheid, wijziging in de thuissituatie, ontwikkelingsproblematiek). De pedagogisch medewerkers kunnen op deze manier wellicht de oorzaak van het gedrag wegnemen of hier rekening mee houden.

Samen opvoeden: Wij bieden de kinderen verzorging, aandacht en begeleiding in een gediplomeerde omgeving. Hierdoor delen wij in de opvoeding met de ouders. De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Afstemming met de ouders over de opvoeding van hun kind is een belangrijke basisvoorwaarde voor goede kinderopvang. Soms kan naar aanleiding van observaties blijken dat de opvang moet worden aangepast. Wij doen dit graag in overleg met de ouders. Wanneer een kind na een waarschuwing negatief gedrag blijft vertonen, zal de pedagogisch medewerker het kind op ooghoogte (gehurkt) op rustige, duidelijke wijze aanspreken en het daarbij ook aan kijken. Bij herhaling kan het kind zo nodig voor korte duur op een bepaalde plek neergezet worden om hem/haar even uit de bestaande situatie te halen. Er wordt zo kort mogelijk aandacht besteed aan het negatieve gedrag. Het kind wordt eventueel afgeleid om te voorkomen dat het op deze manier steeds negatieve aandacht krijgt. Tegelijkertijd wordt positief gedrag (door complimenten) gestimuleerd. Wij vinden het belangrijk om ouders een terugkoppeling te geven over het gedrag van het kind.

Natuurlijk

Wij als Spelenderwijs vinden de natuur erg belangrijk

Wij hebben een enorme tuin waar veel natuur in te vinden is. Zo hebben wij een eigen moestuin en verzorgen wij, samen met de kinderen de dieren (konijnen en kippen). In de tuin staan verschillende bomen en struiken waar veel insecten te vinden zijn. Kinderen wordt geleerd de natuur te respecteren en tegelijkertijd ook de leuke dingen van de natuur te zien. Dit kan variëren van kuikentjes of vlinders op de locatie, maar ook tot het spelen met kastanjes of het knutselen met bladeren die wij in de tuin vinden.

0W9A4039
0W9A3934

Spelen in de natuur

Kinderen bij Spelenderwijs spelen heel veel buiten. Ongeacht het weer. In de zomer wordt er in de tuin gespeeld met water en modder en zijn kinderen vrij om hun eigen creativiteit en ideeën met betrekking tot spelen in de natuur vorm te geven. Ook knutselen of bieden wij buiten activiteiten aan in de zomer. In de Herfst laten wij de kinderen graag de veranderingen zien in de natuur. Zo praten we over het vallen van de blaadjes van de bomen, het groeien van paddenstoelen in de tuin of gaan we kastanjes zoeken bij de omliggende camping. Het stampen in de plassen vinden kinderen fantastisch, dus ook deze activiteit komt regelmatig terug tijdens het herfstseizoen.

Als het winter wordt hebben we het over de kou die dat met zich mee brengt, maar voelen we ook aan de sneeuw. We nemen sneeuw mee naar binnen en kijken wat er gebeurt. Ook de allerkleinsten worden bij ons betrokken bij de activiteiten en proberen wij door een kleine aanpassing van een activiteit mee te laten ontdekken. Ligt er veel sneeuw, dan halen wij de sleeën uit het vet en gaan we in onze tuin sleeën. Succes gegarandeerd! In de lente spelen de kinderen graag buiten waar wij als pedagogisch medewerkers graag de ontwikkelingen met betrekking tot de natuur aan de kinderen mee geven. Bijvoorbeeld: de knoppen aan de bomen waar bloemetjes en blaadjes uit gaan groeien, maar ook een nestje in de boom waar de vogeltjes hun eitje leggen laten wij graag aan de kinderen zien.

Huisregels

Met uw keuze voor ons kinderdagverblijf kiest u ervoor om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind aan ons uit te besteden. Binnen de kaders van ons beleid houden wij zoveel mogelijk rekening met de wensen van u als ouder. Wij zullen u betrekken bij keuzes die van belang zijn voor uw kind. Een goede afstemming tussen thuis en het kinderdagverblijf is van groot belang. Daarom horen wij graag wat uw wensen en ideeën zijn. Kinderen worden opgevangen in groepsverband. Kinderdagverblijf Spelenderwijs zorgt ervoor dat de individuele belangen en die van de groep als geheel in balans zijn. Kinderdagverblijf Spelenderwijs is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang voor ieder kind dat ons kinderdagverblijf bezoekt. Het is mede daarom de taak én de verantwoordelijkheid van onze organisatie het pedagogisch beleid, de protocollen en de huisregels te bepalen. De huisregels kunt u vinden middels deze link*.

0W9A3417

Pedagogisch beleidsplan

Waarom is er een pedagogisch beleidsplan?

Een pedagogisch beleidsplan is nodig om te verantwoorden waarom wij als kinderdagverblijf de dingen doen die we doen. Zo hebben wij als kinderdagverblijf een bepaalde visie op opvoeden en omgang met kinderen en een bepaald pedagogisch handelen m.b.t tot kinderen. U als ouder heeft voor ons kinderdagverblijf gekozen, waarschijnlijk omdat onze visie strookt met de opvoeding die u thuis hanteert. Het pedagogisch beleidsplan blijft ten alle tijden in beweging. Dat wil zeggen dat wij de input van ouders, eigen pedagogisch medewerkers, maar ook de maatschappelijke ontwikkelingen meenemen in de manier van werken.

Ook de praktische informatie is terug te vinden in het pedagogisch beleidsplan.

0W9A3825

Korte samenvatting

In het pedagogisch beleid komt tot uitdrukking hoe wij met kinderen omgaan en waarom wij dat zo doen. Het pedagogisch beleid is daarom gebaseerd op; – een visie – de ontwikkeling van kinderen – opvoeden Vanuit dit richtinggevende kader hebben we ons pedagogisch beleidsplan geschreven. De belangrijkste dingen op een rijtje:

 • De vier doelen vanuit de Wet Kinderopvang;
  • Emotionele veiligheid bieden
  • Gelegenheid bieden tot persoonlijke competentie
  • Gelegenheid bieden tot sociale competentie
  • Eigen waarden en normen eigen maken
 • De dagindeling
 • Slapen en rusten
 • Spelen en activiteitenaanbod
 • De natuur
 • Aanbod eten en drinken
 • Verzorging van uw kind
 • Mentorschap en observeren
 • Indeling van de ruimten
 • Veiligheid en gezondheid